Jumaat, 19 Ogos 2011

Apakah pandangan Islam tentang majlis tahlil yang dibuat pada hari ke-3,7,20,40 atau 100hari setelah kematian?

SOALAN: Apakah pandangan Islam tentang majlis tahlil yang dibuat pada hari ke-3,7,20,40 atau 100 hari setelah kematian?

JAWAPAN:

Dalam Bahasa Arab, Tahlil bererti menyebut kalimah "syahadah" iaitu "La ilaha illa Allah". Definisi ini dinyatakan oleh Al-L...aith dalam kitab lisan al-arab. Dalam kitab yang sama, az-Zuhri menyatakan, maksud tahlil adalah meninggikan suara ketika menyebut kalimah thayyibah.

Di negara kita Malaysia, majlis tahlil atau kenduri tahlil merujuk kepada majlis yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran umpamanya surah Yasin, bertahlil, zikir, doa seterusnya hidangan makanan sedekah kepada yang hadir. semuanya dilakukan dengan niat semoga Allah memberi mafaat pahala bacaan tadi dan kebaikan umpamanya sedekah makanan kepada para tetamu kepada mayat.
      bacaan tahlil, tasbih,tahmid, takbir & aL-QURAN yang dilakukan semasa majlis tahlil adalah mendapat ganjaran yang banyak.

"Daripada Abu Zar, sesungguhnya sekumpulan daripada sahabat Nabi mengadu kepada Nabi s.a.w: Wahai Rasulullah s.a.w, orang-orang yang berharta mendapat pahala yang banyak. mereka sembahyang seperti kami sembahyang, juga berpuasa seperti kami berpuasa. mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka. Baginda s.a.w bertanya: Bukankah Allah telah menjadi sesuatu kepada kamu yang boleh kamu sedekahkan? sesungguhnya setiap tasbih(ucapan Subhanallah) itu adalah sedekah, setiap takbir(ucapan Allahu Akbar) itu adalah sedekah, setiap tahmid(ucapan Alhamdulillah) itu adalah sedekah, setiap tahlil(ucapan La ilaha illah) itu adalah sedekah."

Dari Samurah bin Jundub berkata:"Rasulullah s.a.w bersabda:
"Ada empat zikir yang paling disukai disisi Allah, tidak mengapa jika kamu memulakan dengan mana-mana satu di antaranya iaitu Subhanallah(tasbih), Alhamdulillah(tahmid), Lailahaillah(tahlil) dan Allahu Akbar(takbir)."

Abu Hurairah meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda:
"Sesungguhnya Allah memilih empat zikir iaitu: Subhanallah, Alhamdulillah, Lailahaillah da Allahu Akbar. maka sesiapa yang menyebut Subhanallah ditulis baginya dua puluh hasanah(kebaikan) dan dihapuskan daripada dua puluh kejahatan. Sesiapa yang menyebut Allahu Akbar, maka akan mendapat seperti itu juga. sesiapa yang menyebut Lailahaillah, maka akan mendapat seperti itu juga. sesiapa yang menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terbit dari ikhlas dirinya, ditulis baginya tiga puluh hasanah dan dihapuskan daripadanya tiga puluh kejahatan."

Mengenai membaca Al-Quran ke atas mayat secara khusus, imam Asy-Syaukani menyebutkan:
"Adat kebiasaan yang dilakukan di setengah negara tentang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia, dan begitu juga (dilakukan) di rumah-rumah dan semua perkumpulan yang (walaupun) tidak terdapat (nas tentangnya) di dalam syariat, tidak syak lagi, jika perkumpulan sebegitu tidak terdapat maksiat, dan ia selamat dari perkara-perkara kemungkaran, maka ia adalah dibolehkan. ini adalah kerana perkumpulan itu sendiri bukanlah haram, lebih-lebih lagi apabila ia dilakukan untuk menghasilkan ketaatan seperti membaca Al-Quran dan selainnya. Dan tidaklah tercela dalam perkara itu seperti menghadiahkan pahala bacaan kepada mayat, bahkan sesungguhnya telah terdapat jenis bacaan dari jama'ah yang berkumpul seperti di dalam hadith (mafhumnya): "Bacalah kamu akan Surah Yaasin kepada orang yang meninggal di kalangan kamu." dan ia adalah hadith Shahih. Dan tidaklah ada beza antara bacaan Surah Yaasin dari jemaah yang berkumpul di sisi mayat atau di kuburnya dengan membaca seluruh Al-Quran atau sbehagiannya kepada mayat di masjid atau rumah."

"Maka sesungguhnya adalah para sahabat yang menunjukkan jalan kebenaran berkumpul di rumah-rumah dan di masjid-masjid mereka dan mereka melantunkan syair-syair, berbincang tentang hadith-hadith, kemudian mereka makan dan minum, sedangkan (pada ketika itu) di tengah (bersama) mereka ada Nabi. Maka sesiapa yang mendakwa bahawa perkumpulan yang tidak ada perkara haram (di dalamnya) adalah bida'ah, maka sesungguhnya dia telah  salah. Sesungguhnya bida'ah itu adalah yang dibuat-buat dalam perkara agama dn bukanlah perkumpulan sebegini termasuk di dalam perkara bida'ah itu."

ketika diadakan kenduri tahlil ini, kaum kerabat dan para tetamu akan datang bersama merasai kehilangan orang tersayang di samping untuk mendoakan agar orang yang meninggal dirahmati di alam barzakh. Begitu juga yang hadir akan menasihati keluarga yang ditinggalkan dengan kesabaran.

kenduri tahlil ini kebiasaannya dibuat selama 3hari berturut-turut. Ia akan dibuat lagi pada malam ke-7, ke-40, ke-100, setahun(haul) dari tarikh kematian. semuanya dibuat atas dasar untuk menghiburkan ahli keluarga yang ditinggalkan, mengambil iktibar tentang kematian dan dengan harapan bacaan dan amalan kebajikan berupa sedekah makanan dan bacaan serta doa akan menambah bekalan kepada si mati dia lam kubur dan alam akhirat.

Imam Sayuthi menyebutkan di dalam kitabnya AL-HAWI:
"Sesungguhnya Imam Thowus berkata: seorang yang mati akan beroleh ujian dari Allah dalam kuburnya selama 7hari. Untuk itu, sebaiknya mereka (yang masih hidup) mengadakan jamuan makan (sedekah) untuknya selama hari-hari tersebut. Sahabat Ubaid bin Umair berkata: "Seorang mukmin dan seorang munafiq sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mukmin akan beroleh ujian selama 7 hari, sedangkan seorang munafiq selama 40 hari di waktu pagi."

Jika suatu amaliah atau ibadah sudah menjadi keputusan atau athar atau amalan sahabat (dalam hal ini thowus) maka hukumnya sama dengan hadith Mursal. ia dikategorikan sebagai shahih dan boleh dijadikan hujah mutlaq (tanpa syarat). inilah menurut imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali.

bagi Imam Syafie pula, hadith Mursal hanya boleh dijadikan hujah jika dibantu atau dilengkapi dengan salah satu ketetapan yang berkait dengannya, seperti adanya hadith yang lain atau kesepakatan sahabat. Dalam hal ini, seperti disebut di atas, ada riwayat dari Mujahid dan dari Ubaid bin Umair yang keduanya dari golongan Tabi'in, walupun mereka berdua bukanlah sahabat.

Maksud dari kalimat "sebainya mereka" dalam keterangan di atas adalah bahawa orang-orang di zaman Nabi Muhammad s.a.w melaksanakan hal itu, sedangkan Nabi s.a.w sendiri tahu dan mengakuinya.

Di dalam kitab AL-HAWI yang sama disebutkan:
"Sesungguhnya sunatnya bersedekah memberi makan selama 7 hari, telah sampai kepadaku (iaitu Imam Sayuthi), ia berterusan hingga sekarang di Makkah dan Madinah. secara zahirnya, ia  tidak ditinggalkan (dari melakukannya) dari masa sahabat sehingga sekarang dan mereka melakukannya sebagai tradisi siambil dari ulama' Salaf sejak generasi pertama (iaitu sahabat)."

Imam As-Sayuthi menyebutkan lagi di bawah bab Thulu' ath Tharaya bi Izhar ma kana khafaya:
"...Dan aku telah melihat kitab-kitab sejarah sewaktu membicarakan biografi para imam banyak menyebut: "Dan telah berhenti/berdiri manusia atas kuburnya selama 7hari di mana mereka membacakan al-quran."...

"Dan telah dikeluarkan oleh Al-Hafiz al-Kabir Abu al-Qasim ibn 'Asakir dalam kitabnya yang berjudul Tabyin kazb al-Muftari fi ma Nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-Asy'ari Bahawa dia telah mendengar Asy-Syaikh al-Faqih Abu al-Fath Nashrullah bin  Muhammad bin Abd al-Qawi al-Masyisyi berkata:"Telah wafat Asy-Syaikh Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi pada hari selasa 9 Muharram 490H di Damsyiq. kami telah berdiri/berhenti/berada dikuburnya selama 7malam, membaca Al-Quran pada setiap malam 20 kali khatam."

Imam Ibn Hajar al-Haitami dalam Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah menyatakan pendapat bahawa mayat diuji atau disoal 7hari dalam kubur selepas kematian, adalah mempunyai asal yang kukuh  dalam Syara' kerana sejumlah ulama' telah meriwayatkannya daripada  tabi'in yang terkemuka termasuklah Thowus , Ubaid bin Umair dan Mujahid.

Imam Ar-Rafi'e menyatakan bahawa amalan ini masyhur dikalangan para sahabat tanpa diingkari. perbuatan memperingati kewafatan seseorang pada setiap tahun. sama ada kebetulan dengan tarikh kewafatannya atau tidak, menurut ulama' kita mempunyai dasar.

Imam As-Sayuthi didalam Syah ash-Shudur menyebutkan riwayat seperti mana yang dinyatakan oleh imam Al-Baihaqi dalam Dala'il an-Nubuwwah yang menukilkannya daripada Al-Waqidi:
"Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Al-Waqidi, dia berkata: Nabi s.a.w pernah menziarahi para syuhada' di medan Uhud pada setiap haul (genap setahun). ketika Baginda s.a.w sampai ke lembah tersebut, baginda s.a.w mengangkat suara baginda  s.a.w yang mulia lalu berkata: "kesejahteraan sentiasa bersama kamu, atas kesabaran kamu dahulu. maka alangkah baiknya tenpat kesudahan (kamu) itu." Kemudian perbuatan Baginda s.a.w inilah telah dilakukan juga oleh sayyiduna Abu Bakar r.a pada setiap haul, kemudian diteruskan pula oleh sayyiduna Umar bin al-Khatthab r.a dan Sayyiduna Uthman r.a."

JAMUAN MAKAN:
Dalam perkara memberi jamuan yang biasa diadakan  ketika ada orang meninggal, hukumnya boleh (mubah). Menurut majoriti ulama' , memberi jamuan itu termasuk ibadah yang terpuji dan dianjurkan kerana ia termasuk sedekah yang dianjurkan oleh islam yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Perkara memberi jamuan makan dalam erti kata sedekah dengan cara menjamu makan orang yang telah BERTAHLIL dan berzikir tadi, dan dengan niat agar pahala sedekah makanan ini sampai kepada mayat, telah menjadi adat lebiasaan dalam masyarakat Melayu ISlam dinegara kita.

Di dalam kaedah ushul al-Fiqh disebutkan:
"Adat (budaya) yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, menepati tempat hukum."

Di dalam hadith disebutkan:
"Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya ada seorang  lelaki telah bertanya kepada Nabi s.a.w: Apakah yang didalam Islam? Baginda s.a.w menjawab: itulah kamu memberi makan dan kamu memberi salam ke atas orang yang kamu kenal dan tidak kenal."

Didalam hadith lain:
"Dari Amru bin Abasah berkata: Aku mendatangi Rasulullah s.a.w, Lalu aku berkata: Wahai Rasulullah s.a.w Apakah Islam? Baginda s.a.w bersabd: Perkataan yang baik dan memberi makanan."

Di dalam hadith yang lain:
"Kami keluar bersama Nabi s.a.w mengebumikan jenazah, lalu aku lihat Rasulullah s.a.w yang ketika itu berada di atas kubur sedang memberi wasiat kepada orang yang menggali: Luaskanlah dari arah kedua kaki dan luaskanlah dari bahagian kepalanya. setelah selesai urusan pengebumian, seorang wakil utusan seorang perempuan menjemput Baginda s.a.w bertandang kerumah, maka Baginda s.a.w pun datang dan Baginda s.a.w dihidangkan makanan. maka Baginda s.a.w meletakkan tangannya kemudian orang ramai pun mengikutnya, Lalu mereka makan. pada ketika itu, ayah-ayah kami melihat Rasulullah s.a.w meletakkan satu suapan ke mulut Baginda s.a.w. kemudian Baginda s.a.w bersabda: Tidaklah aku dapati daging kambing ini melainkan ia diambil dengan tiada izin tuannya. maka datanglah perempuan tersebut lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku menyuruh seseorang ke Al-Baqi' untuk membeli kambing kepadaku tetapi dia (orang yang disuruhnya) tidak mendapatinya. Lalu aku menyuruh dia pergi kepada jiranku untuk membeli kambing yang telah dibelinya, tetapi jiran itu tidak ada. Aku menyuruh dia pergi kepada isteri tuan kambing tersebut, dan isterinya pun mengirimkan kambing itu kepadaku. Ketika itu, Rasulullah s.a.w bersabda: Berilah makanan ini kepada para tawanan."

BOLEH MEMBERI MAKAN:
Para Ulama' yang membolehkan memberi makanan kepada orang  yang memberi takziyah selepas kematian seseorang. adalah berdasarkan kepada beberapa HADITH, antaranya:

Hadith dari Al-Ahnaf bin Qais berkata:
"Ketika Umar ditikam, dia mengarahkan Suhaib agar mengimami orang ramai dalam sembahyang sebanyak tiga  kali dan mengarahkan agar disediakan makanan orang ramai."

Antara tujuan lain jamuan dibuat ialah untuk 'IKRAM ADH-DHAIF' (menghormati tamu), bersabar menghadapi musibah dan tidak menampakkan rasa susah dan gelisah kepada orang lain. Semuanya termasuk ibadah dan perbuatan taat yang diredhai oleh Allah.

Sabda Rasulullah s.a.w:
"Maka muliakanlah tetamunya.."

Berdasarkan hadith yang disebutkan di dalam kitab Al-Misykat ini, Syaikh Ibrahim al-Halabi mengatakan bahawa keluarga mayat boleh menyediakan makanan dan memanggil orang lain untuk berkumpul di rumahnya, seperti kata beliau:
"Hadith ini menunjukkan atas bolehnya ahli keluarga mayat menyediakan makanan dn menyemput orang lain  untuk makan. jika makanan itu diberikan kepada fakir miskin, adalah baik. Melainkan (iaitu tidak boleh dibuat demikian) jika salah seorang dari ahli waris ada yang masih kecil, maka tidak boleh diambil dari harta ahli waris si mayat."

Keputusan Rasulullah s.a.w menyuruh agar diberikan makanan itu kepada tawanan, bukanlah hujah untuk mengharamkan perbuatan memberi makan kepada orang yang memberi takziyah. syaikh Muhammad Ali al-maliki di dalam kitabnya Buluh al-Umniyyah, muka surat 219 menjelaskan ia adalah untuk mengelakkan makanan tersebut menjadi basi kerana pada ketika itu orang yang diminta redhanya atas daging tersebut masih belum ada.

Di dalam kitab Ar-Ruh Disebutkan:
"Sebaik-baik amal yang dihadiahkan kepada mayat adalah memerdekakan hamba, sedekah, memohon istigfar ke aatsnya, mendoakannya dan menghajikannya. Dan adapun membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala kepada mayat dengan ikhlas dengan tidak ada upah, maka amalan ini sampai pahala kepadanya seperti mana sampainya pahala puasa dan haji."

Syaikh Nawawi al-Bentani (Benten) dan syaikh Isma'il menyatakan:
"Bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sunat (mathlub), tetapi hal itu tidak harus dikaitkan dengan hari-hari yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat dan acara tersebut dimaksudkan untuk meratapi mayat."

"Dan memberi jamuan secara Syara' (yang pahalanya dihadiahkan kepada mayat) adalah dituntut (sunat), (walau bagaimanapun) hendaklah perbuatan itu tidak terikat dengan waktu tertentu  seperti tujuh hari, atau lebih atau kurang dari itu dan tidak terikat dengan sesetengah hari-hari dari...sahaja seperti mana yang telah difatwakan oleh As-Sayyid Ahmad Dahlan. Dan sesungguhnya telah menjadi adat orang ramai untuk memberi jamuan demi kebaikan mayat pada hari ke-3, ke-7, ke-20, ke-40, ke-100 selepas kematian seseorang. selepas itu ia dibuat lagi setiap tahun sebagai haul, dari tarikh kematian (yang meerupakan adat kebiasaan sahaja) sebagaimana ia disokong oleh syaikh kami, syaikh Yusuf Sunbulawaini."

"Dan adapun tentang makanan yang berkumpul manusia atasnya pada malam dikebumikan mayat yang dinamakan 'wahsyah', ia adalah makruh selama mana ia adalah bukan dari harta anak yatim, jika (ia harta anak yatim) maka menjadi haram. Inilah yang disebut di dalam kitab Khasyf al-Litham. (adapun tentang) doa, Imam Nawawi berkata didalam Al-Azkar: Telah Ijma' Ulama' atas sesungguhnya doa ke atas mayat memberi manfaat kepada mereka dan sampai pahalanya."

Diriwayatkan daripada Nabi s.a.w, Sesungguhnya Baginda s.a.w bersabda: "Tidaklah mayat did alm kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam dengan pertolongan iaitu seorang yang meminta (pertolongan) agar dia ditolong. Dia menunggu doa yang menyambung kepadanya dari anaknya atau dari saudaranya atau dari kawannya. Apabila doa itu bersambung (sampai) kepadanya, ia lebih membahagiakannya dari dunia dan apa sahaja yang ada did alamnya.  Dan sesungguhnya hadiah orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia ialah doa dan istigfar."

SOALAN:
Apakah Hukum memperbuat kenduri 3hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari dan 100 hari di rumah mayat?

JAWAPAN:
Ini jika dijadikan sebagai sedekah bagi orang-orang mati dan hadiah tahlil adalah harus dan jika berhimpun mengikut sebahagaimana yang diperbuat orang zaman sekarang tidak ada diperbuat oleh orang-orang Islam Zaman dahulu. Ulama' telah berkata pada memperbuat makanan kerana orang-orang yang melawat iaitu bid'ah tidak mustahak. Ibn Hajar berkata iaitu bid'ah yang makruh iaitu tidak haram.

Adapun tahlil yang dilakukan hari ini bukan bagi orang-orang yang melawat kerana dihadiahkan tahlil dan doa kepada orang mati, maka yang zahir adalah tidak mengapa, oleh sebab itu telah memfatwakan setengah Ulama' seperti yang tersebut dalam kitab At-Tuhfah iaitu sah wasiat dengan memberi makan orang yang melawat kerana orang mati dan diluluskan wasiat itu daripada satu pertiga si mati dan ia telah menyalin daripada imam-imam menurut sebagaimana yang tersebut itu maka jika mengadakan makanan bukan kerana orang yang melawat tetapi bagi orang-orang yang bertahlil dan berdoa tidak mengapa menurut atas yang zahir dan ini terlebih aula hukumnya sah."

Wa'allahu'alam...

Tiada ulasan:

Catat Ulasan